Projektanci przyszłości będą potrzebować kompetencji miękkich, cyfrowych i ekologicznych (SDG – Soft, Digital, Green), które stanowić będą dopełnienie ich umiejętności twórczych, aby móc wprowadzać kluczowe zmiany i innowacje w sektorze MŚP wytwarzającym produkty wnętrzarskie.


Zdolności pozapoznawcze, często nazywane miękkimi, związane są z cechami osobowości i postawami. Tego typu umiejętności niematerialne są zwykle trudne do zaobserwowania, zbadania i zmierzenia ilościowego. Uczymy się ich poprzez rozwój osobisty, a wykorzystujemy je zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. 

Kompetencje i cechy miękkie to zbiór umiejętności społecznych i personalnych. Są one nieznacznie skorelowane z umiejętnościami poznawczymi, ale różnią się w aspekcie relacyjnym.

Umiejętności społeczne są przeważnie związane z potrzebą współpracy i interakcji z innymi ludźmi. Przykłady takich umiejętności to komunikatywność, inteligencja emocjonalna, asertywność, praca zespołowa itp.

Umiejętności personalne odnoszą się do indywidualnych predyspozycji, które określają podejście danej osoby do pracy: rozwiązywanie złożonych problemów, zarządzanie sobą, zdolności adaptacyjne, odpowiedzialność, kreatywność itp.

Kompetencje miękkie we współczesnym świecie korporacji i rywalizacji pomagają wyróżnić się spośród innych kandydatów, którzy posiadają tylko zwykłe umiejętności i talenty.

Dla projektantów szczególnie istotna jest umiejętność identyfikowania problemów i rozwiązywania ich na różne sposoby.

Projektanci przyszłości potrzebują kompetencji miękkich, by znajdować odpowiednie rozwiązania poprzez niekonwencjonalne sposoby myślenia i działania w obliczu problemów. Umiejętności społeczne są również potrzebne projektantom po to, by umieć skoncentrować się na użytkownikach w empatyczny sposób oraz by dobrze współdziałać w zespole.


Kompetencje cyfrowe to zespół umiejętności użycia urządzeń cyfrowych, aplikacji komunikacyjnych i sieci umożliwiających dostęp do informacji i zarządzanie nimi.

Dzięki tym umiejętnościom możemy tworzyć i udostępniać treści cyfrowe, komunikować się i współpracować z innymi oraz rozwiązywać problemy w celu skutecznej i twórczej samorealizacji podczas nauki i pracy, a także innych działań prywatnych i społecznych.

Podstawowe umiejętności cyfrowe, czyli bazowe kompetencje funkcjonalne konieczne do używania urządzeń cyfrowych i aplikacji internetowych, są powszechnie uznawane za kluczowy składnik nowego zestawu umiejętności potrzebnych w scyfryzowanym świecie, na równi z czytaniem, pisaniem i liczeniem.

Wzmacnianie umiejętności cyfrowych na najwyższym poziomie pozwala profesjonalistom w pełni wykorzystać technologie cyfrowe. Najistotniejsze elementy transformacji cyfrowej w XXI w., takie jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, analityka dużych zbiorów danych i cyberbezpieczeństwo, wymagają nowych umiejętności, przez co wpływają na zmianę podejścia do budowania potencjału i rozwoju kompetencji w świecie gospodarki elektronicznej.

Wszystkie branże podlegają cyfrowej transformacji – przemysł meblarski nie jest tu wyjątkiem. Projektanci przyszłości muszą zdobywać wiedzę i umiejętności cyfrowe, by tworzyć nowoczesne i konkurencyjne produkty i modele biznesowe.


Kompetencje ekologiczne to umiejętności potrzebne do tego, by poprzez właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie skutecznie zmniejszać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

„Zielone” kompetencje można podzielić na następujące grupy:

  • Ogólne – które pomagają w poszerzaniu świadomości w społeczeństwie, w realizowaniu zasobooszczędnych działań, wspieraniu proekologicznych postaw obywatelskich itp.
  • Konkretne – potrzebne do tego, by wdrażać rozwiązania technologiczne, które mają na celu zmniejszenie zużycia energii, materiałów i wody oraz wykorzystania substancji niebezpiecznych, generowanie mniejszej ilości odpadów i zanieczyszczeń oraz realizowanie programów odbioru, recyklingu i ponownego użycia produktów itp.
  • Specjalistyczne – konieczne są do tego, by opracowywać i wdrażać nowe, przyjazne dla środowiska technologie, zaawansowane ekomateriały, złożone cyrkularne modele biznesowe, procesy regeneracyjne itp. 

Kompetencje ekologiczne wymagane są do tego, by dostosować istniejące produkty, usługi i procesy do indywidualnych i prawnych wymagań związanych z ochroną środowiska. Takie umiejętności będą pożądane w każdej branży, na wszystkich poziomach współpracy.

Na mocy Nowego Europejskiego Ładu i nowego planu działania Komisji Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym transformacja firm nastąpi szybciej. Przyszłość biznesu jest niewątpliwie zarówno „cyfrowa”, jak i „zielona”. Projektanci przyszłości potrzebują umiejętności ekologicznych, aby zadbać o to, by ich nowe produkty, pomysły i modele biznesowe były zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.