Projektanci przyszłości, oprócz umiejętności kreatywnych, będą potrzebować uzupełniających kompetencji “miękkich, cyfrowych i zielonych”, aby stać się kluczowymi katalizatorami innowacji w MŚP.


Umiejętności pozapoznawcze są często określane jako „umiejętności miękkie” i mogą łączyć się z cechami osobowymi i postawami. Tego typu umiejętności są niematerialne i zazwyczaj trudne do zaobserwowania, określenia ilościowego i pomiaru. Uczymy się ich poprzez trening rozwoju osobistego i wykorzystujemy je zarówno w pracy, jak i życiu osobistym. 

Umiejętności i cechy pozapoznawcze klasyfikujemy w zestawie umiejętności społecznych i osobistych. Są słabo skorelowane ze zdolnościami poznawczymi, ale różnią się aspektem międzyrelacyjnym.

Umiejętności społeczne są zwykle związane z potrzebą współpracy i interakcji z innymi ludźmi. Niektóre przykłady to komunikacja, inteligencja emocjonalna, asertywność, praca zespołowa itp.

Cechy osobowe odnoszą się do osobistych predyspozycji, które charakteryzują sposób, w jaki jedna osoba podchodzi do zadań zawodowych: rozwiązywanie złożonych problemów, samozarządzanie, zdolność adaptacji, odpowiedzialność, kreatywność itp.

Kompetencje miękkie w wysoce konkurencyjnym świecie korporacji pomogą Ci wyróżnić się spośród zwykłych osób poszukujących pracy, posiadając zwykłe kompetencje i talent.

Umiejętność identyfikowania problemów i potrzeb oraz różne podejście do ich rozwiązywania to jedne z głównych kompetencji miękkich poszukiwanych przez projektantów.

Projektanci przyszłości potrzebują kompetencji miękkich, aby rozpoznawać rozwiązania, myśleć i działać inaczej w przypadku problemów. Kompetencje społeczne są również ważne, aby wczuć się w sytuację i móc opracować projekt zorientowany na użytkownika oraz dobrze pracować w zespole.


Kompetencje cyfrowe definiuje się jako szereg umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych, aplikacji komunikacyjnych i sieci w celu uzyskania dostępu do informacji i zarządzania nimi.

Kompetencje te, umożliwiają ludziom tworzenie i udostępnianie treści cyfrowych, komunikację i współpracę oraz rozwiązywanie problemów w celu efektywnej i twórczej samorealizacji podczas nauki, pracy oraz ogólnie w działaniach osobistych i społecznych.

Podstawowe kompetencje cyfrowe, co oznacza podstawowe umiejętności funkcjonalne wymagane do podstawowego korzystania z urządzeń cyfrowych i aplikacji internetowych, są powszechnie uważane za krytyczny element nowego zestawu umiejętności czytania i pisania w erze cyfrowej, z tradycyjnymi umiejętnościami czytania, pisania i liczenia.

Najwyższy poziom kompetencji cyfrowych umożliwia profesjonalistom pełne wykorzystanie technologii cyfrowych poprzez upodmiotowienie. Poważne transformacje cyfrowe, takie jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, analityka dużych zbiorów danych lub cyberbezpieczeństwo, wymagają nowych kompetencji, a to z kolei wpływa na budowanie potencjału i rozwój kompetencji w gospodarce cyfrowej XXI wieku.

Przemysł jest pogrążony w cyfrowej transformacji, a sektor wyposażenia nie jest na nią odporny. Projektanci przyszłości muszą zdobywać wiedzę i kompetencje cyfrowe, aby opracowywać nowe produkty i projektować nowe, konkurencyjne i nowatorskie modele biznesowe.


Zielone kompetencje to umiejętności potrzebne do życia, rozwoju i wspierania społeczeństwa, którego celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.

Zielone kompetencje można podzielić na następujące grupy:

  • Ogólne kompetencje ekologiczne pomagają rozwijać świadomość lub wdrażać działania efektywne pod względem wykorzystania zasobów, eko-obywatelstwo itp.
  • Do wdrażania rozwiązań technicznych w celu: zmniejszenia zużycia energii, materiałów i wody, wytwarzania mniejszej ilości odpadów / zanieczyszczeń, stosowania mniejszej ilości substancji niebezpiecznych, wdrażania programów zwrotu w celu recyklingu lub ponownego wykorzystania itp. potrzebne są określone kompetencje ekologiczne.
  • Do opracowywania i wdrażania nowych czystych technologii, zaawansowanych materiałów ekologicznych, złożonych modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, procesów regeneracji itp. wymagane są wysoko wyspecjalizowane zielone kompetencje. 

Kompetencje ekologiczne to umiejętności potrzebne do dostosowania produktów, usług i procesów do dobrowolnych lub prawnych wymagań środowiskowych. Kompetencje ekologiczne będą potrzebne we wszystkich sektorach i na wszystkich poziomach siły roboczej.

Europejski Zielony Ład i nowy plan działania Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym przyspieszą przejście branży na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Przyszłość firm będzie niewątpliwie bardziej „cyfrowa”, ale też bardziej „zielona”. Projektanci przyszłości musi posiadać te „zielone” kompetencje, aby mieć pewność, że ich nowe produkty, rozwiązania i modele biznesowe zawierają atrybuty gospodarki o obiegu zamkniętym.