INTRIDE — Miękkie, cyfrowe i ekologiczne kompetencje dla inteligentnych projektantów: projektanci jako innowacyjni twórcy dla MŚP w sektorze produkcyjnym.

Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2022


Stan obecny

1. Cyfryzacja i zastosowanie kluczowych technologii wspomagających
2. Integracja z założeniami Przemysłu 4.0
3. Reorganizacja modelu biznesowego i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Powyższe stwierdzenia mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw - MŚP (Źródło: S3 - Mapy drogowe strategii inteligentnej specjalizacji na lata 2017-2018).

Niestety, MŚP, zwłaszcza te należące do tradycyjnych sektorów wytwórczych, często nie mają określonych zestawów kompetencji - takich jak cyfrowe, zielone i miękkie - potrzebnych do aktywowania procesów innowacji i transferu technologii , które stanowią podstawę planów działania Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

Jednocześnie instytucje szkolnictwa wyższego w Europie nie edukują wystarczającej liczby osób w zakresie kompetencji niezbędnych dla funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Uczelnie nie wnoszą wystarczającego wkładu w innowacje tam, gdzie się znajdują (Źródło: Agenda na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego '' opublikowana 28/02 / 2017). 


Cele szczegółowe

1. Opracowanie wspólnego programu studiów magisterskich skierowanego do studentów (absolwentów lub podyplomowych) lub pracowników firmy o profilu multidyscyplinarnym (projektant + umiejętności miękkie / cyfrowe / zielone) w oparciu o autentyczne nauczanie - szkolenia prowadzone bezpośrednio przez pracowników firmy, także dzięki działaniom praktycznym - na uczenie się w miejscu pracy.

2. Stymulowanie oferty uczelni wyższych w zakresie modernizacji i dostosowania do potrzeb przemysłu / system szkolnictwa wyższego, który zbliży się do potrzeb biznesowych korzystających z kompetencji wysokiego poziomu.

3. Rozwijanie ciągłej interakcji społeczności naukowców i przedstawicieli przemysłu,poprzez worzenie platformy społecznościowej.


Główne wyniki i rezultaty

Współtworzenie wspólnego programu nauczania dla projektantów (począwszy od umiejętności kreatywnych) z dodatkowymi kompetencjami cyfrowymi, zielonymi, a zwłaszcza miękkimi, ma na celu stworzenie zrównoważonego zestawu wiedzy w celu zaspokojenia potrzeb rynku pracy

Sojusz reprezentujący trójkąt kluczowych partnerów: uczelnie wyższe, partnerzy technologiczni (ośrodki naukowo-badawcze), klastry - przedstawiciele biznesu) jest odpowiedni do osiągnięcia zamierzonych celów.


Grupy docelowe

Zidentyfikowano następujące bezpośrednie i pośrednie grupy docelowe:

BEZPOŚREDNI BENEFICJENCICel
Studenci
Pracownicy
Profesjonaliści
Promowanie celów wspólnego
programu studiów magisterskich INTRIDE
Komunikowanie i promowanie proponowanego zakresu nauczania.
POŚREDNI BENEFICJENCICel
Partnerzy projektu
Eksperci z Uczelni i centrów technologicznych klastry/przedstawiciele biznesu. pracownicy przedsiębiorstw
Sprostać wyzwaniom tego sojuszu na rzecz wiedzy.
Inni sektorowi interesariusze z obszaru Unii Europejskiej
Izby Handlowe
Instytucje prowadzące kształcenie zawodowe
Agencje krajowe (w zakresie kształcenia zawodowego i/lub innowacji)
Wpłynąć na postawy decydentów i interesariuszy w odniesieniu do produktów i rezultatów projektu INTRIDE

Metodologia i Pakiety Pracy (PP) 

Projekt INTRIDE reprezentuje innowacyjne elementy w zakresie:

Podejście

  • Podejście ukierunkowane na rozwiązywanie problemów przemysłowych
  • Ukierunkowanie na projektanta: dlaczego? Rozpoczynanie od podejścia kreatywnego i rozwiązywania konkretnych problemów
  • Ukierunkowanie na różne zestawy kompetencji, w szczególności na kompetencje miękkie (poza technologiami Przemysłu 4.0…)

Metody

  • Włączenie przedstawicieli biznesu w proces nauczania
  • Nauczanie na podstawie praktycznych przypadków
  • Nauczanie oparte na przemysłowych wyzwaniach

Projekt INTRIDE jest ustrukturyzowany w następujące Pakiety Pracy (PP):

Pakiet Pracy 1: Zarządzanie (Styczeń 2020-Grudzień 2022)
Pakiet Pracy 2: Zapewnienie jakości projektu (Styczeń 2020 - Grudzień 2022)
Pakiet Pracy 3: Badania stanu obecnego (Styczeń 2020-Sierpień 2020)
Pakiet Pracy 4: Stworzenie programu szkoleniowego (Wrzesień 2020 - Czerwiec 2021)
Pakiet Pracy 5: Pilotaż szkoleniowy (Wrzesień 2021-Wrzesień 2022)
Pakiet Pracy 6: Ewaluacja wpływu projektu (Maj 2020 - Grudzień 2022)
Pakiet Pracy 7: Promocja i komunikacja (Styczeń 2020 - Grudzień 2022)

Najbardziej znaczące Pakiety Pracy w projekcie to:

– Pakiet Pracy 4: Stworzenie programu szkoleniowego

– Pakiet Pracy 5: Pilotaż szkoleniowy

– Pakiet Pracy 7: Stworzenie platformy społęcznościościowej łączącej szkolnictwo wyższe z biznesem