INTRIDE — Kompetencje miękkie, cyfrowe i ekologiczne dla inteligentnych projektantów: projektanci jako innowacyjni twórcy dla MŚP w sektorze produkcyjnym..

Czas realizacji projektu: 01/01/2020–31/12/2022


Sytuacja bieżąca

1. Cyfryzacja i zastosowanie kluczowych technologii wspomagających (KET)
2. Integracja z modelem Industry / Enterprise 4.0
3. Reorganizacja modelu biznesowego w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym

These previous statements are all crucial for the competitiveness of the Small and medium-sized enterprises – SMEs (Source: S3 – Smart Specialisation Strategies roadmaps 2017 – 2018).

Niestety małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie te działające w zakresie tradycyjnego wytwórstwa, często nie posiadają pewnych kompetencji, takich jak umiejętności miękkie, cyfrowe i ekologiczne, które są konieczne do aktywowania innowacyjnych procesów transferu technologii, leżących u podstaw planów działania S3.

Ponadto europejskie instytucje szkolnictwa wyższego nie zapewniają studentom wystarczających możliwości nabycia kompetencji, które są niezbędne we współczesnym świecie, przez co nie wspierają innowacji w swoim regionie w odpowiednim zakresie (Źródło: An agenda for the modernisation of higher education, 28/02/2017).


Cele szczegółowe

1. Opracowanie wspólnego programu studiów magisterskich o interdyscyplinarnym profilu łączącym kompetencje miękkie, cyfrowe i ekologiczne, skierowanego do studentów i absolwentów oraz pracowników, opartego na rzetelnym i bezpośrednim instruktażu specjalistów i zajęciach praktycznych w ramach metody nauczania w miejscu pracy.

2. Zachęcanie uczelni do modernizacji oferty i dostosowania jej do potrzeb biznesowych świata przemysłu, by umożliwić im lepsze poznanie perspektywy rynkowej oraz wspieranie biznesu edukacją na wysokim poziomie.

3. Rozwijanie ciągłej interakcji społeczności naukowców i przedstawicieli przemysłu,poprzez worzenie platformy społecznościowej.


Główne oczekiwania i wyniki

Utworzenie wspólnego programu studiów dla projektantów na bazie umiejętności kreatywnych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji miękkich, cyfrowych i ekologicznych w celu opracowania zrównoważonego zestawu informacji i umiejętności, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy.

Współpraca trzech kluczowych grup – instytucji szkolnictwa wyższego, partnerów technologicznych (organizacji/ośrodków naukowo-badawczych) i klastrów przedstawicieli świata biznesu – pomoże właściwie zrealizować cele projektu.


Grupy docelowe

Zidentyfikowano następujące grupy docelowe bezpośrednie i pośrednie:

BENEFICJENCI BEZPOŚREDNICel
Studenci
Pracownicy
Profesjonaliści
Promocja projektu INTRIDE:
wspólny program studiów magisterskich
Promocja proponowanego programu nauczania
BENEFICJENCI POŚREDNICel
Partnerzy projektu
Instytucje szkolnictwa wyższego/ Klastry ekspertów technologicznych/ Przedsiębiorcy/ Pracownicy
Realizacja wyzwań, jakie stawia współpraca partnerów projektu
Pozostali interesariusze w sektorze należący do izb handlowych UE
Związki zawodowe
Organizacje szkolnictwa zawodowego
Agencje państwowe zajmujące się kształceniem zawodowym i/lub innowacjami
Wpływ na podejście decydentów i interesariuszy w odniesieniu do decyzji wynikających z rezultatów projektu INTRIDE

Metodologia i pakiety robocze 

W ramach projektu INTRIDE przedstawiamy następujące elementy innowacyjne w poszczególnych kategoriach:

Podejście

  • Podejście oparte na reagowaniu na realne problemy
  • Zorientowanie na projektanta: dlaczego? Kreatywność i rozwiązywanie problemów jako punkty wyjścia
  • Zorientowanie na konkretne zestawy umiejętności, przede wszystkim miękkich (wykraczanie poza technologie Industry 4.0)

Metody

  • Zaangażowanie pracowników firm w nauczanie studentów
  • Nauka oparta na rzeczywistych przypadkach i błędach
  • Nauczanie branżowe na bazie wyzwań

Projekt INTRIDE podzielony jest na następujące pakiety robocze (WP):

WP1: Zarządzanie projektem (styczeń 2020 – grudzień 2022)
WP2: Kontrola jakości projektu (styczeń 2020 – grudzień 2022)
WP3: Analiza terenowa stanu aktualnego (styczeń 2020 – sierpień 2020)
WP4: Opracowanie programu nauczania (wrzesień 2020 – czerwiec 2021)
WP5: Działania pilotażowe (wrzesień 2021 – wrzesień 2022)
WP6: Ocena wpływu projektu (maj 2020 – grudzień 2022)
WP7: Rozpowszechnianie i promocja programu (styczeń 2020 – grudzień 2022)

Najistotniejsze pakiety robocze w projekcie to:

– WP4: stworzenie wspólnego programu studiów magisterskich

– WP5: rozpoczęcie edycji pilotażowej przygotowanych studiów magisterskich

– WP7: stworzenie platformy społecznościowej dla instytucji szkolnictwa wyższego i przedstawicieli branży