INTRIDE — Kompetencje miękkie, cyfrowe i ekologiczne dla inteligentnych projektantów: projektanci jako innowacyjni twórcy dla MŚP w sektorze produkcyjnym..

Czas realizacji projektu: 01/01/2020–31/12/2022


Sytuacja bieżąca

1. Cyfryzacja i zastosowanie kluczowych technologii wspomagających (KET)
2. Integracja z modelem Industry / Enterprise 4.0
3. Reorganizacja modelu biznesowego w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym

Powyższe stwierdzenia mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw - MŚP (Źródło: S3 - Mapy drogowe strategii inteligentnej specjalizacji na lata 2017-2018).

Niestety, MŚP, zwłaszcza te należące do tradycyjnych sektorów wytwórczych, często nie mają określonych zestawów kompetencji - takich jak cyfrowe, zielone i miękkie - potrzebnych do aktywowania procesów innowacji i transferu technologii , które stanowią podstawę planów działania Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

Ponadto europejskie instytucje szkolnictwa wyższego nie zapewniają studentom wystarczających możliwości nabycia kompetencji, które są niezbędne we współczesnym świecie, przez co nie wspierają innowacji w swoim regionie w odpowiednim zakresie (Źródło: An agenda for the modernisation of higher education, 28/02/2017).


Cele szczegółowe

1. Opracowanie wspólnego programu studiów magisterskich skierowanego do studentów (absolwentów lub podyplomowych) lub pracowników firmy o profilu multidyscyplinarnym (projektant + umiejętności miękkie / cyfrowe / zielone) w oparciu o autentyczne nauczanie - szkolenia prowadzone bezpośrednio przez pracowników firmy, także dzięki działaniom praktycznym - na uczenie się w miejscu pracy.

2. Stymulowanie oferty uczelni wyższych w zakresie modernizacji i dostosowania do potrzeb przemysłu / system szkolnictwa wyższego, który zbliży się do potrzeb biznesowych korzystających z kompetencji wysokiego poziomu.

3. Rozwijanie ciągłej interakcji społeczności naukowców i przedstawicieli przemysłu,poprzez worzenie platformy społecznościowej.


Główne oczekiwania i wyniki

Utworzenie wspólnego programu studiów dla projektantów na bazie umiejętności kreatywnych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji miękkich, cyfrowych i ekologicznych w celu opracowania zrównoważonego zestawu informacji i umiejętności, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy.

Współpraca trzech kluczowych grup – instytucji szkolnictwa wyższego, partnerów technologicznych (organizacji/ośrodków naukowo-badawczych) i klastrów przedstawicieli świata biznesu – pomoże właściwie zrealizować cele projektu.


Grupy docelowe

Zidentyfikowano następujące grupy docelowe bezpośrednie i pośrednie:

BENEFICJENCI BEZPOŚREDNICel
Studenci
Pracownicy
Profesjonaliści
Promocja projektu INTRIDE:
wspólny program studiów magisterskich
Promocja proponowanego programu nauczania
BENEFICJENCI POŚREDNICel
Partnerzy projektu
Instytucje szkolnictwa wyższego/ Klastry ekspertów technologicznych/ Przedsiębiorcy/ Pracownicy
Realizacja wyzwań, jakie stawia współpraca partnerów projektu
Pozostali interesariusze w sektorze należący do izb handlowych UE
Związki zawodowe
Organizacje szkolnictwa zawodowego
Agencje państwowe zajmujące się kształceniem zawodowym i/lub innowacjami
Wpływ na podejście decydentów i interesariuszy w odniesieniu do decyzji wynikających z rezultatów projektu INTRIDE

Metodologia i pakiety robocze 

W ramach projektu INTRIDE przedstawiamy następujące elementy innowacyjne w poszczególnych kategoriach:

Podejście

  • Podejście oparte na reagowaniu na realne problemy
  • Zorientowanie na projektanta: dlaczego? Kreatywność i rozwiązywanie problemów jako punkty wyjścia
  • Zorientowanie na konkretne zestawy umiejętności, przede wszystkim miękkich (wykraczanie poza technologie Industry 4.0)

Metody

  • Zaangażowanie pracowników firm w nauczanie studentów
  • Nauka oparta na rzeczywistych przypadkach i błędach
  • Nauczanie branżowe na bazie wyzwań

Projekt INTRIDE podzielony jest na następujące pakiety robocze (WP):

WP1: Zarządzanie projektem (styczeń 2020 – grudzień 2022)
WP2: Kontrola jakości projektu (styczeń 2020 – grudzień 2022)
WP3: Analiza terenowa stanu aktualnego (styczeń 2020 – sierpień 2020)
WP4: Opracowanie programu nauczania (wrzesień 2020 – czerwiec 2021)
WP5: Działania pilotażowe (wrzesień 2021 – wrzesień 2022)
WP6: Ocena wpływu projektu (maj 2020 – grudzień 2022)
WP7: Rozpowszechnianie i promocja programu (styczeń 2020 – grudzień 2022)

Najistotniejsze pakiety robocze w projekcie to:

– Pakiet Pracy 4: Stworzenie programu szkoleniowego

– Pakiet Pracy 5: Pilotaż szkoleniowy

– Pakiet Pracy 7: Stworzenie platformy społęcznościościowej łączącej szkolnictwo wyższe z biznesem