Przeprowadzono przegląd sytuacji w UE w celu określenia kursów, które pozwalają rozwijać projektantom umiejętności miękkie, cyfrowe i ekologiczne.

Mapowanie na poziomie europejskim (Kluczowe programy studiów magisterskich zgodnych z umiejętnościami INTRIDE – stan aktualny w Europie) przeprowadzono na podstawie konkretnego odniesienia do kursów studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz dowolnej specjalizacji lub kursów zaawansowanych dla zarówno publicznego, jak i prywatnego sektora szkolnictwa wyższego.

Raport ze stanu aktualnego dla Europy obejmuje analizę sytuacji w 18 krajach członkowskich, z których cztery są partnerami w ramach projektu INTRIDE (Hiszpania, Polska, Rumunia i Włochy). Uznano, że w analizie warto również uwzględnić Wielką Brytanię, aby uzyskać jak najlepszy ogląd sytuacji.

Na podstawie zebranych danych określono 80 kursów magisterskich prowadzonych w około 71 instytucjach szkolnictwa wyższego UE w sektorze prywatnym i publicznym.

Poziom obecności kluczowych umiejętności INTRIDE w programach studiów magisterskich:

Umiejętności miękkie – 54 programy studiów magisterskich

Umiejętności cyfrowe – 50 programów studiów magisterskich

Umiejętności ekologiczne – 22 programy studiów magisterskich

Dominują kursy magisterskie, w których kształci się umiejętności miękkie. Niewiele niżej plasują się umiejętności cyfrowe. Liczba kursów dotyczących umiejętności ekologicznych nie stanowi nawet połowy liczby kursów poświęconych umiejętnościom miękkim czy cyfrowym.

Sytuacja w Europie wyraźnie wskazuje na równomierne rozmieszczenie programów studiów magisterskich, które rozwijają kluczowe umiejętności prezentowane przez projekt INTRIDE.

Oprócz czterech programów studiów magisterskich wymienionych w sprawozdaniach ze stanu aktualnego w Europie (prowadzonych w Danii, Holandii, Niemczech i Norwegii) wyraźnie widać, jak bardzo osiągnięcie głównego celu projektu INTRIDE jest konieczne i niezbędne.

Ogólny wniosek jest taki, że niniejsza analiza jest fundamentalna do określenia dwóch krytycznych kwestii, które należy uwzględnić w rozwoju wspólnego programu studiów magisterskich: występowanie kilku programów studiów magisterskich, które obejmują integrację kluczowych umiejętności INTRIDE oraz niski procent kształcenia umiejętności ekologicznych.

Uruchomienie wspólnego programu studiów magisterskich (multidyscyplinarnego i międzydyscyplinarnego), którego celem jest rozwój umiejętności miękkich, cyfrowych i ekologicznych jako kluczowych umiejętności projektanta, jest potrzebne już teraz i stanowi okazję, której nie można zaprzepaścić.

W odniesieniu do powyższych rozważań zebrane i przedstawione dane mogą podlegać odchyleniom i dalszym aktualizacjom.