W ramach pilotażu programu studiów podyplomowych UAD został wyznaczony do organizacji warsztatów końcowych, które miały stanowić podsumowanie trzech modułów nauczania: 

Moduł 1: Projektowanie i zrównoważony rozwój (koordynowany przez DIDA),

Moduł 2: Ekonomia, model biznesowy i gospodarka cyrkularna (koordynowany przez WSB),

Moduł 2: Ekonomia, model biznesowy i gospodarka cyrkularna (koordynowany przez WSB),

Końcowe warsztaty miały na celu wykorzystanie i integrację kompetencji projektowych, przekazywanych studentom w ramach projektu Intride. Warsztaty miały łączyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, nauczaną w trakcie wymienionych powyżej trzech modułów.

Zespół UAD zaplanował proces warsztatowy w taki sposób, że jego rezultatem mógł być zarówno produkt, jak i usługa, strategia komunikacji, czy system.

Temat projektu końcowego został określony jako „Nowe doświadczenie siedzenia”, a firmą zaangażowaną w praktyczną realizację był ANTARES – przedsiębiorstwo będące członkiem Transylwańskiego Klastra Meblowego.

W celu zapewnienia powiązania koncepcyjnego z treściami dydaktycznymi trzech modułów, lider WP5, ELISAVA, ustalił trzy dodatkowe spotkania, stanowiące punkty kontrolne w projekcie. Odbyły się one w marcu, maju i czerwcu, po zakończeniu zajęć dydaktycznych i warsztatów kończących każdy z modułów.

W trakcie marcowego punktu kontrolnego (21-24.03.2022) tematami przewodnimi były:

Punkt kontrolny dla modułu 1 (21.03.2022 - 24.03.2022)

globalizacja-między autentyzmem a konsumpcjonizmem oraz wprowadzanie zmian przy wykorzystaniu podejścia krytycznego i analitycznego.

Ponieważ uczestnicy akcji pilotażowej, studenci i pracownicy klastrów biorących udział w projekcie INTRIDE,

zostali podzieleni na cztery grupy, firma ANTARES wybrała cztery rodzaje krzeseł, by w ramach punktu kontrolnego Modułu 1 

każda z grup mogła zidentyfikować możliwości usprawnienia danego modelu krzesła.

Tematem przewodnim punktu kontrolnego dla drugiego modułu nauczania (9-11.05.2022)

były metody badawcze stosowane w zrównoważónym rozwoju i eco-designie oraz uwzględnianie w projektowaniu aspektów ekologicznych i wartości biznesowych.

Studenci uczestniczyli w wykładzie wstępnym, następnie odpowiadali na wyzwania związane z

tematyka eko-projektowania i tworzenia modeli biznesowych. 

Punkt kontrolny dla trzeciego modułu odbywał się w dniach 14 - 15.06.2022

a tematem przewodnim było „doświadczenie materiałów”.

Uczestnicy musieli przeprowadzić badania i ocenić, w jaki sposób różne materiały (tradycyjne i niestandardowe) wpływają na doświadczenia użytkowników, a tym samym na ogólny proces projektowania i produkcji produktu.

W trakcie finałowych warsztatów podsumowujących wszystkie moduły, w dniach 20 - 24.06.2022, studenci odwiedzili rumuńską firmę ANTARES. W trakcie wizyty miała miejsce kompleksowa prezentacja produktów firmy. Każda z grup zaprezentowała też swoje wyniki działań, podejmowanych w ramach punktów kontrolnych modułów dydaktycznych. 

Studenci realizowali działania warsztatowe pod nadzorem zespołu UAD oraz przedstawicieli koordynatora i partnerów projektu. W trakcie warsztatów ich zadaniem było ulepszenie krzeseł firmy ANTARES, zarówno jako fizycznych produktów, ale też w zakresie ich marketingu, komunikacji, prezentacji, ekspozycji, opakowań. Demontowali krzesła, analizowali możliwość ich recyklingu i opracowali grupowe projekty, zawierające wnioski z badań, uwzględniające aspekt zrównoważonego rozwoju i nowe doświadczenia dla użytkowników. Ostateczne projekty zostały zaprezentowane w dniu 1 lipca na forum partnerów projektu i przedstawicieli firmy. Współpraca i zaangażowanie partnerów projektu i firmy ANTARES, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju projektu, dała uczestnikom możliwość spotkania i wspólnej pracy oraz praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności.