MODUŁ 1 - Projektowanie i zrównoważony rozwój (DIDA-UNIFI)

Pierwszy moduł w ramach kursu “Projektowanie dla zrównoważonego rozwoju w sektorze wytwórczym" zatytułowany był: Projektowanie i zrównoważony rozwój. Został on przeprowadzony przez DIDA-UNIFI i DID, czyli włoskiego przedstawiciela klastra, między 1 a 17 marca 2022 roku. 

Moduł składał się z trzech spotkań dydaktycznych oraz końcowego warsztatu (5 ECTS).

Pierwsze spotkanie, pn. Projektowanie między cyfrową i zieloną transformacją: zielona perspektywa, było wprowadzeniem do tematyki cyfrowej i zielonej transformacji, szczególnie w kontekście ostatnich wytycznych Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. zieloną perspektywę i powiązane z nią kwestie paradygmatu zrównoważonego rozwoju (3R - ponowne użycie, recykling i redukcja) i jego zastosowania w praktyce w MŚP. Poprzez prezentację konkretnych studiów przypadków i projektów badawczych przedstawiono sposoby, w jakie kultura projektowania łączy się z innowacjami technologicznymi i współpracą międzysektorową.

Drugie spotkanie pn. "Projektowanie systemowe dla innowacyjnych ekosystemów", miało na celu pogłębienie znajomości metodologii i narzędzi projektowania systemowego w odniesieniu do innowacyjnych ekosystemów, takich jak sieci społeczności, cyfrowe platformy internetowe, ekosystemy międzysektorowe (podejście systemowe). Uczestnicy pogłębili swoje rozumienie relacji między myśleniem systemowym a projektowaniem, poznali stosowne terminy, słowa kluczowe i definicje.

Podczas trzeciego wykłądu pt. Sieci współpracy: projektowanie jako czynnik katalizujący, przedstawiono metody i narzędzia zarządzania projektami w odniesieniu do sieci współpracy (powiązanie z terytoriami i społecznościami, lokalnymi systemami produkcyjnymi, itp.). Studenci poznali podstawowe metody i narzędzia ułatwiające zarządzanie projektami oraz stosowanie strategicznego i kreatywnego myślenia w praktyce.

Finałowy warsztat zakładał praktyczne przećwiczenie treści teoretycznych, poruszanych w trakcie wykładów. Uczestnicy pracowali nad określeniem strategii produktu i komunikacji w firmie SEA-TRIGANO (firma z sektora samochodów kempingowych), stanowiącej studium przypadku.

W trakcie warsztatów wykorzystano metody i narzędzia związane z podejściem design-driven (narzędzia do opracowywania strategii itp.), podejściem systemowym (mapowanie systemu) oraz metodologią co-design (narzędzia partycypacyjne, collaborative design framework itp.). Uczestnicy dowiedzieli się również, jak ważne jest "manipulowanie" metodami i narzędziami w zależności od danego kontekstu projektowego (w tym beneficjentów projektu, grup docelowych użytkowników, głównych celów i zadań, wyzwań/misji projektowych itp.).

Struktura modułu składała się z wykładów, grup fokusowych i pracy zespołowej, która szczególnie wykorzystytwana była w trakcie prezentacji studiów przypadków.